Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Temat: Stwierdzanie imperfekcji kół


Kategoria: ,

Stwierdzanie imperfekcji kół

Stwierdzanie imperfekcji kół

Stwierdzanie imperfekcji kół, czyli ich niedoskonałości lub wad w pojazdach szynowych. Mamy tu na myśli tzw. poligonizację koła, czyli utratę jego kształtu. Zwykle są to utrata okrągłości (owalność), płaskie miejsca bądź nalepy.

Nacisk koła na szynę składa się z obciążenia statycznego (ciężar) oraz dynamicznego. Zależy on od prędkości i zwiększającego się wraz z jej wzrostem. Składowa dynamiczna wyraźnie wzrasta wówczas, gdy koło jest owalne lub ma płaskie miejsca. Szczególnie przy dużych prędkościach składowa dynamiczna pochodząca od ww. imperfekcji kół może spowodować uszkodzenia szyn a nawet prowadzić do wypadków kolejowych.

Patenty

Urządzenia / sposoby służące stwierdzeniu imperfekcji kół w pojazdach szynowych są przedmiotem licznych patentów, dla przykładu:

  • W opisie patentowym DE 44 39 342 C2 przedstawiono urządzenie, w którym na odcinku pomiarowym w stopce szyny w strefie każdego podkładu po obu jego stronach zaaplikowano czujniki tensometryczne. Czujniki te rejestrują siły reakcji podkładu. Ponadto w neutralnej fazie szyny zastosowano również czujniki naprężeń ścinających na początku i końcu odcinka pomiarowego. Nie opisano jednak sposobu, w jaki z zarejestrowanych sił ścinających i sił reakcji podkładów jest otrzymywana informacja o owalności (utracie okrągłości) kół.
  • W opisie patentowym DE-PS 1 170 445 podano procedurę określania strzałki łuku płaskiego miejsca na podstawie udarowego ugięcia szyny wywołanego przez płaskie miejsce. Obróbkę danych zapewnia w tym rozwiązaniu stosunkowo skomplikowana elektronika. Metoda ta jest jednak ograniczona jedynie do ustalenia płaskich miejsc. W opisie nie podano metodyki obliczeniowej.
  • W opisie patentowym EP 1 212 228 B1 opisano urządzenie umożliwiające identyfikację nie tylko płaskich miejsc, lecz również innych imperfekcji lub pęknięć obręczy koła. Urządzenie to jest montowane w tok szynowy bez jego przerywania. Pozwala to na pomiary z normalną prędkością przejazdu bez zakłócania przebiegu ruchu. W rozwiązaniu tym do pomiaru sił pionowych zastosowano wagowe przetworniki pomiarowe zabudowane pomiędzy stopą szyn a podkładami. Z uwagi na to, że przetworniki te mogą zostać także wykorzystane do ważenia.
  • W czasie przejazdu składu pociągu można alternatywnie dokonać zważenia, kontroli na ewentualność przeładowania oraz określenia środka ciężkości. Przy przejeździe pociągu przez odcinek pomiarowy są sumowane zarejestrowane sygnały nacisków kół. Urządzenie obróbki danych tworzy ich wartość średnią, która odpowiadałaby przebiegowi sygnału dla dokładnie okrągłego koła. Koło owalne lub posiadające płaskie miejsca przy przetaczaniu się przez odcinek pomiarowy powoduje natomiast okresowe wahania siły pionowej, które zostają porównane ze wspomnianą wcześniej wartością średnią (zawierającą w sobie regularne odchyłki jak np. drgania wagonu, wężykowanie i inne zakłócenia). Tak wychwycone odchylenia są miarą owalności danego koła. Imperfekcja taka może zostać wskazana lub zasygnalizowana, o ile przekroczona zostanie przyjęta dla niej wartość graniczna.

Powyższa informacja oczywiście nie wyczerpuje tematu. Może być jednak przyczynkiem do wymiany informacji w tym temacie.

 

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.