mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Generic filters
 
You are here: Home / Doradztwo Metrologiczne Wagowe / Pojęcia / Archive by Category "Słowa na E"

EHEDG

EHEDG EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) – Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów, Projektantów i Konstruktorów, tworzących zespół działający jako konsorcjum. Składaja się z przedstawicieli: producentów maszyn i urządzeń, przemysłu spożywczego, instytutów badawczych oraz instytutów publicznych ochrony zdrowia. Misja Stowarzyszenia jest zdefiniowana następująco: „umożliwienie produkcji żywności bezpiecznej poprzez opracowanie przewodników, jako upoważnione i przygotowane do tego Stowarzyszenie, […]

Eksploatacja typu

Eksploatacja typu Eksploatacja typu  – Świadectwo dopuszczenia eksploatacji typu – dokument uprawniający do eksploatacji odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu Tryb wydawania / odmowy / cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie dopuszczania do eksploatacji […]

Sterowanie pociągiem

Sterownie pociągiem  Sterowanie pociągiem, czyli ETCS (European Train Control System) = Europejski System Sterowania Pociągiem Od prawie 20 lat w krajach UE jest wdrażany Projekt Europejskiego Systemu Sterownia Pociągiem (European Train Control System). Takie sterowanie ma umożliwić, aby pociągi z jednego kraju mogły być użytkowane w innych krajach bez konieczności  dodatkowego technicznego wyposażenia tych pociągów. Właściwość […]

ERTMS

ERTMS ERTMS (European Rail Traffic Management System) – Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym obejmujący swoim zakresem System ETCS i System GSM-R: ETCS (European Rail Traffic Management System / European Train Control System) – Europejski System Sterowania Pociągiem poziom 2, stanowiący docelowe, europejskierozwiązanie dla bezpiecznej kontroli jazdy pociągu, podsystem Systemu GSM-R GSM-R (European Rail Traffic Management […]

Etalon

Etalon Etalon = wzorzec pomiarowy, jest to realizacja danej wielkości służąca jako odniesienie, której towarzyszy zadeklarowana wartość wielkości i związana z nią niepewność pomiaru [źródło: PKN-ISO/IEC Guide 99:2010]. Wg słownika VIM (z 1996 r.) – jest to natomiast przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub układ pomiarowy, przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtworzenia jednostki miary, jednej […]

Energia odnawialna

Energia odnawialna Energia odnawialna = energia uzyskiwana z zasobów naturalnych takich jak słońce, wiatr, deszcz, fale, biomasa, energia geotermiczna. Źródła te mają dwie podstawowe zalety: 1) nie wyczerpują się (w niedalekiej przyszłości); 2) nie emitują gazów cieplarnianych. Średnie wykorzystanie tych źródeł w UE wynosi 8,5%. Odnawialna energia  dopiero zaczyna być stosowana na większą skalę. Wg […]

EU ETS

EU ETS = Europejski Systemu Handlu Emisjami  (European Union Emision Trading System) = został ustanowiony dyrektywą 2003/87/WE. Od 2008 r. obejmuje 27 państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. W objętych nim sektorach przemysłowych takich jak wytwarzanie energii, przetwórstwo żelaza i stali, przemysł papierniczy oraz przetwarzanie surowców mineralnych (np. branża cementowa czy szklarska), […]

EOG

EOG EOG = Europejski Obszar Gospodarczy  (ang. European Economic Area, EEA) – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii. EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. Członkami EOG są: Austria,Belgia,Bułgaria,Cypr,Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, […]

EFTA

EFTA EFTA = European Fair Trade Association =  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu międzyrządowa organizacja ustanowiona w 1960 r. przez siedem państw europejskich w celu promowania wolnego handlu i integracji gospodarczej z korzyścią dla państw członkowskich. Wszyscy pierwotni sygnatariusze, z wyłączeniem Norwegii i Szwajcarii, wystąpili z EFTA w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej (UE), tak jak Finlandia, która […]

EKSPERTYZA METROLOGICZNA

EKSPERTYZA METROLOGICZNA EKSPERTYZA METROLOGICZNA  to wszelkie działania mające na celu zbadanie i wykazanie, np. w celu zaświadczenia w sądzie o stanie danego przyrządu pomiarowego. A także w celu określenia jego właściwości metrologicznych, m.in.  przez odniesienie do właściwych wymagań przepisów prawnych.