Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Temat: Aktualna ISO 9001


Kategoria: ,

Aktualna ISO 9001

Aktualna ISO 9001

Aktualna ISO 9001, czyli PN-EN ISO 9001:2015 -5  została zaktualizowana zgodnie z nową koncepcją opracowywania norm systemów zarządzania.

Chodzi mianowicie o HLS = High Level Structure (tzn. wg struktury nadrzędnej), bazującą na następujących założeniach: unifikacji struktury wszystkich norm dla systemów zarządzania oraz identycznego bazowego tekstu, terminologii i podstawowych definicji stosowanych we wszystkich normach systemów zarządzania.

W przyszłości wszystkie nowe normy systemów zarządzania będą miały ten sam ogólny wygląd.

Nowela ISO 9001:

w wydaniu 2015 r. mamy następujące podstawowe zmiany:

1)      Nowe definicje:

·         kontekstu organizacji,

·         zainteresowanej strony,

·         udokumentowanej informacji,

·         ryzyka,

·         procesu

·         wyrobów i usług

2)      Zmienione zasady zarządzania jakością.

3)      Zmienione schematyczne przedstawienie elementów procesu.

4)      odnośnie Kontekstu organizacji (Rozdział 4 normy) mamy nowe wymagania:

·         identyfikacji czynników istotnych dla organizacji (wewnętrznych i zewnętrznych),

·         identyfikacji zainteresowanych stron,

·         dla określenia wcześniejszych włączeń (teraz wymagań nie mających zastosowania w Systemie

Zarządzania Jakością (SZJ),

·         dla procesów (zwiększenie tych wymagań).

5)      W kwestii Przywództwa (Rozdział 5 normy) mamy:

·         większe wymagania dla najwyższego kierownictwa,

·         brak wymogu wyznaczenia Pełnomocnika ds. SZJ (jednak należy określić odpowiedzialności w

zakresie systemu),

·         ryzyka mające wpływ na spełnienia wymagań klientów,

·         zwiększone wymagania dla polityki jakości.

6)      W zakresie Planowania (Rozdział 6 normy) pojawiają się:

·         działania dla określenia zagrożeń (ryzyka) i szans,

·         zwiększone wymagania dla celi jakości,

·         wprowadzanie zmian.

7)      W przypadku Wsparcia (Rozdział 7 normy) mamy:

·         podział zasobów na wewnętrzne i zewnętrzne,

·         zastąpienie środowiska pracy przez środowisko realizacji procesów,

·         nowe wymaganie – wiedza organizacyjna,

·         odniesienie wymagań kompetencji i świadomości również do osób pracujących pod nadzorem

organizacji,

·         zwiększone wymagania dla komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej).

8)      w rozdziale 8 normy „Realizacja” pojawia się:

·         nacisk na podejście procesowe dla planowania operacyjnego i nadzoru,

·         zwiększone wymaganie dla projektowania i rozwoju wyrobów i usług, wyrobów i usług, nadzoru

nad zewnętrznie dostarczany  mi procesami, wyrobami i usługami,

o   produkcji i dostarczania usług,

·         nadzorowanie zmian.

9)      Ocena wyników (rozdział 9 normy) wymagania:

·         dodatkowe dla oceny wyników,

·         nowe dla analizy i oceny skuteczności działań związanych z ryzykiem i szansami,

·         zwiększone dla audytów wewnętrznych,

·         zwiększone dla przeglądu zarzadzania.

10)   W rozdziale 10: Doskonalenie – mamy zwiększone wymagania dotyczące:

·         niezgodności,

·         działań korygujących.

Wdrożony system wg ISO 9001:2008

Organizacje posiadające wdrożony system wg ISO 9001:2008 mają 3-leni okres vacatio legis na dostosowanie swoich systemów do nowych wymagań. W tym czasie firma podejmuje decyzję o terminie przejścia na wymagania nowej normy, możliwa jest także ponowna certyfikacja firmy pod kątem zgodności z poprzednią wersją normy.

Przy przechodzeniu na nowe wygania niezbędne będzie przede wszystkim uzupełnienie systemu o kontekst organizacji oraz uwzględnienie zagrożeń i ryzyka. Nie będzie konieczna zmiana terminologii (organizacje mogą pozostać przy dotychczasowym nazewnictwie dla zapisów, procedur itp.).

Źródła:

M. Rączka: „Koncepcja „High Level Structure” w standaryzacji systemów zarządzania.

Broszura Bureau Veritas

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.